REGISTRACE

On-line registrace skončila. 

 

*********************************

NEZAPOMEŇTE NA SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ v rámci registrace (odklikáte úplně dole ve formuláři)

Bez Vašeho souhlasu nebude registrace možná – Vašeho jméno, příjmení a kontaktní údaje jsou pro registraci nezbytné.

Potřebovat budeme také Váš souhlas ke zveřejnění případných obrazových a zvukových záznamů z akce a ke zveřejnění Vašeho jména ve výsledkové listině. Bez tohoto souhlasu Vás ale zaregistrujeme. Na výsledovce bude místo Vašeho jména pouze startovní číslo a na akci  Vás budeme muset držet co nejdále od fotografa 🙂

 

Zde máte možnost svůj souhlas ODVOLAT

 

 

*********************************

SOUHLAS ÚČASTNÍKA BEŽECKÝCH ZÁVODŮ MNICHOVICKÁ BĚHNA (dále jen Účastník) SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním a odesláním registračního formuláře je Účastníkem poskytnut městu Mnichovice, se sídlem Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice, IČO: 00240478, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, a to pro účely registrace v běžeckém závodu Mnichovická běhna a evidence v databázi registrovaných závodníků v běžeckém závodu Mnichovická běhna a seriálu běžeckých závodů Pohár Ladova kraje, jehož je Mnichovická běhna součástí;

Souhlas je udělen dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to na dobu 1 roku od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům města Mnichovice a organizátorům běžeckých závodů Mnichovická běhna a Pohár Ladova kraje, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat prostřednictvím webového formuláře na adrese www.mnichovickabehna.cz.

Účastník dále souhlasí se zasíláním organizačních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Odmítnutí souhlasu se zasíláním obchodních sdělené elektronickými prostředky lze vyjádřit i při zaslání každé jednotlivé zprávy.

Účastník prohlašuje, že si je plně vědom/a svých práv a povinností, zejména svého práva:

i) na přístup k osobním údajům;

ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;

iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy;

iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním;

v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně Účastník bere na vědomí, že nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 má taktéž právo na:

i) výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovány protiprávně;

ii) omezení zpracování osobních údajů;

iii) přenositelnost údajů;

iv) právo vznést námitku, po níž správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závazné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Účastník prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím registračního formuláře je zcela dobrovolné.

***********************************************************

A ještě budeme potřebovat Váš souhlas ke zveřejnění případných obrazových a zvukových záznamů z akce, a také ke zveřejnění Vašeho jména ve výsledkové listině. Bez tohoto souhlasu Vás ale zaregistrujeme. Na výsledovce bude místo Vašeho jména pouze startovní číslo a na akci  Vás budeme muset držet co nejdále od fotografa 🙂

Budeme od Vás potřebovat vědět, jestli:

Souhlasíte nebo nesouhlasíte se zveřejněním obrazových a zvukových záznamů z akce Mnichovická běhna, na kterých budete zachycen/a, na webových stránkách www.mnichovickabehna.cz, www.mnichovice.cz (www.mnichovic.info), facebookové stránce města Mnichovice a závodu Mnichovická běhna.

A pak ještě jestli:

Souhlasíte nebo nesouhlasíte se zveřejněním výsledkové listiny účastníků závodů Mnichovická běhna a seriálu běžeckých závodů Pohár Ladova kraje, jehož je Mnichovická běhna součástí. Výsledková listina bude zveřejněna ve formátu Startovní číslo – Jméno, příjmení závodníka – Výsledný čas – celkové pořadí.